Інформаційно-методична робота

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Організаційно-правові засади методичної діяльності Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді визначаються головним чином Законом України „Про позашкільну освіту”, „Положенням про позашкільний навчальний заклад”, Концепцією позашкільної освіти та виховання, іншими нормативними документами.
Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками Центру є методичний кабінет.

Зміст діяльності методичного кабінету складає:

- аналіз стану навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців відповідно до завдань позашкільної освіти;
- індивідуальне, групове консультування керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля;
- розробка власних методичних рекомендацій, програм, посібників із проблем позашкільної освіти, пропозицій щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи закладу; - пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у позашкільній освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами ;
- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з проблем планування та організації роботи гуртків;
- підтримка постійних зв’язків із методичними службами різних установ та педагогами-практиками інших типів навчальних закладів.

Основні принципи методичної роботи:

- організація роботи з педагогічними кадрами на основі врахування їхніх потреб та реального рівня професійної компетентності,
- системність та систематичність,
- оперативність та мобільність,
- оптимальне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм,

Основні завдання методичної роботи:

- програмно-методичне забезпечення діяльності закладу,
- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій, навчальних програм нового покоління,
- розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення,
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки,
- виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в закладі,
- розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій,
- підготовка до атестації педагогічних працівників.

Організація методичної роботи в Центрі за своїми формами умовно поділяється на колективну, групову та індивідуальну.

На початку навчального року для керівників гуртків проводився настановчий методичний тиждень (ознайомлення педагогів з нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, методичними листами, розпорядженнями).

З метою вивчення професійної компетентності педагогічних працівників, організації їх творчої діяльності, аналізу потреб та потенційних можливостей керівників гуртків, систематично проводиться анкетування.

Важливим напрямом діяльності методичної роботи є робота з молодими та малодосвідченими педагогами. Крім залучення їх до колективних і групових форм роботи, з ними постійно проводяться індивідуальні бесіди і консультації, діє «Школа молодого педагога». З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формування вмінь застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній діяльності, вивчення передового й ефективного педагогічного досвіду, за ними закріплюються наставники з числа досвідчених педагогів.

Функціонує „Школа педагогічної майстерності”, де розглядаються питання удосконалення і збагачення знань педагогів з проблем теорії і методики навчання та виховання, що сприяє виробленню єдиної педагогічної позиції з важливих психолого-педагогічних проблем. Надається практична допомога керівникам гуртків з розвитку професійної майстерності у міжатестаційний та атестаційний період. З метою стимулювання керівників гуртків до самоосвіти, самовдосконалення шляхом вивчення педагогічного досвіду, організовано взаємовідвідування відкритих занять, виховних заходів згідно індивідуальних планів з навчально-виховної роботи педагогів Центру на навчальний рік. Навчання-практикуми, семінари-практикуми - форми методичної роботи, що найглибше відповідають запитам педагогів позашкілля і де формуються дієві знання та практичні уміння слухачів.

Згідно з річним планом роботи Центру вивчається стан викладання та рівень знань, умінь і навичок вихованців у навчальних групах того чи іншого гуртка. Результати вивчення узагальнюються наказом по закладу, розглядаються на засіданні педагогічної ради.

Поширеною формою методичної роботи є групова, а саме: робота методичних об’єднань керівників гуртків інформатики (голова: Савчук Лілія Василівна); керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва та початкового технічного моделювання (голова: Голодишина Алла Євгеніївна); керівників гуртків радіотехнічного напрямку шкіл міста та позашкільних закладів (голова МО: Федюк Петро Миколайович, методист). У вересні затверджуються плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими вони працюватимуть протягом навчального року. Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності педагога, його методики проведення заняття.

Педагоги Центру проводять згідно графіка консультації з керівниками гуртків шкіл міста у вивченні та розв’язуванні складних для них технічних питань. За своїм змістом вони можуть бути як теоретичними, так і практичними.


Корисні посилання